Úvod » DOMÁCÍ UČITEL » ŽIVÁ MATEMATIKA


        

ŽIVÁ MATEMATIKA

 

skladem

Magickou metodou Rozšířené reality!

doprava zdarma


0x
Skladem: 10 ks
Dostupnost: skladem
Číslo produktu: 2902
EAN kód: 0686557532876
naše cena bez DPH : 488 Kč (20 EUR)
naše cena s DPH (21 %):
590 Kč (24 EUR)

do košíku:
  ks  

Kompletní specifikace

Kdykoli budete potřebovat rychle si oživit nebo se naučit cokoli z tohoto obávaného předmětu - a to od úplných školních začátků až po maturitu - zamíříte mobil nebo tablet na kruhový kód, ve zlomku sekundy a na jeden poklik vyhledáte, co právě potřebujete... a už se přímo před vašima očima dává do pohybu podivuhodný svět množin, křivek, úhlů, těles, rovin, obrazců, závorek, bodů, rovnic a zlomků... Začnou se skládat vzorečky, začnou se kreslit křivky, posouvat veličiny, tvořit poučky, otáčet tělesa, krátit zlomky, rozbíhat obrazce, pojmenovávat úhly.

Přesně vidíte, proč a odkud se co bere, jaké jsou souvislosti. Záleží jen na tom, jaké téma nebo otázku či problém vyberete. A pak už je to jen záležitost minut, a víte všechno.

Na mobilech a tabletech jsou tato kouzla zvlášť působivá a impresivní, pokud jde o přímý a trvalý zápis do paměti. Taky si je nosíte pořád sebou, takže váš spolehlivý domácí učitel je nonstop nablízku a rychlé znalosti jsou okamžitě na dosah ruky. Ale pokud dáváte přednost notebooku, PC, nebo televizi či interaktivní tabuli, není to absolutně žádný problém. Konkrétní téma, nebo klidně i celý obsah, si snadno přenesete.

Je to velký revoluční produkt, který jedním velkým úderem překonává všechny slabiny toporného biflování z obtížně pochopitelných textů, které nedokáží ukázat věci živě a v pohybu, které neumí vyvolat zájem a podnítit představivost. Tady je to jinak. Složité vysvětlování, co a proč se odehrálo, aby vznikl zákon, vzorec nebo poučka se nahrazuje přímým pozorováním, jak se toto děje. Takový produkt nenabízí u nás nikdo. A na rozdíl od jiných produktů, tento systém neřeší jen dílčí kapitoly nebo jen části celého předmětu, ale je úplně komplexní a pro celou látku od základní školy až po maturitu.

Snadno a rychle vyhledáte, co potřebujete. Nejsou nutné žádné instalace. Spustíte na jeden poklik. Pracuje kdekoli, kdykoli, na čemkoli a okamžitě.

Přehled vizualizovaných celků a velice názorných animací, které obdržíte:

 

Číselné obory

Číselný obor, Sčítání, Násobení, Odčítání, Dělení, Přirozená čísla, Prvočíslo, Společný dělitel, Společný násobek, Celá čísla, Sudé a liché číslo, Racionální čísla, Vlastnosti zlomků, Početní operace se zlomky, Reálná čísla, Absolutní hodnota, Interval, Komplexní čísla, Tvary komplexních čísel, Rovnost, Nerovnost, Pravidla pro počítání s nerovnostmi.

Procenta, poměr a úměra

Řešení procent přes 1%, Řešení procent trojčlenkou, Řešení procent pomocí vzorce, Poměr jednoduchý, Poměr postupný, Úměra přímá, Úměra nepřímá, Trojčlenka, Měřítko mapy a plánu, Jedno procento, Promile, Procentový základ, Počet procent, Procentová část.

Množiny

Množina, Prázdná množina, Konečná množina, Určení množiny, Podmnožina, Rovnost množin, Průnik množin, Sjednocení množin, Rozdíl množin, Doplněk.

Mocniny, odmocniny, algebraické výrazy

Algebraický výraz, Mnohočleny, Rozklad mnohočlenů, Sčítání mnohočlenů, Odčítání mnohočlenů, Násobení mnohočlenů, Dělení mnohočlenů, Mocnina s přirozeným exponentem, Mocnina s celočíselným exponentem, Mocnina s racionálním exponentem, Pravidla pro počítání s mocninami, Odmocnina, Pravidla pro počítání s odmocninami.

Rovnice a nerovnice

Lineární rovnice, Typy kvadratických rovnic, Řešení úplné kvadratické rovnice, Řešení kvadratické rovnice bez absolutního členu, Řešení ryze kvadratické rovnice, Rovnice s neznámou v odmocněnci, Řešení rovnic s absolutní hodnotou, Řešení soustavy rovnic substituční metodou, Řešení soustavy rovnic sčítací metodou, Nerovnice v podílovém tvaru, Kvadratické nerovnice, Nerovnice s absolutní hodnotou, Exponenciální rovnice, Lineární nerovnice, Logaritmus, Pravidla pro počítání s logaritmy, Logaritmické rovnice.

Úhly

Úhel, Vyjádření úhlů ve stupňové míře, Vyjádření úhlů v obloukové míře, Konvexní a nekonvexní úhel, Nulový úhel, Dutý úhel, Přímý úhel, Plný úhel, Pravý úhel, Kosý úhel, Styčné úhly, Výplňkové úhly, Vedlejší úhly, Doplňkové úhly, Vrcholový úhel, Střídavé a souhlasné úhly.

Trojúhelníky

Trojúhelník, Trojúhelníková nerovnost, Výška v trojúhelníku, Těžnice v trojúhelníku, Střední příčka v trojúhelníku, Trojúhelník ostroúhlý, Trojúhelník tupoúhlý, Trojúhelník rovnoramenný, Trojúhelník rovnostranný, Trojúhelník různostranný, Trojúhelník pravoúhlý, Goniometrická funkce ostrého úhlu, Kružnice vepsaná trojúhelníku, Kružnice opsaná trojúhelníku, Sinová věta, Kosinová věta, Pythagorova věta, Shodnost trojúhelníků, Věta sss, Věta sus, Věta usu, Věta Ssu.

Čtyřúhelníky

Čtyřúhelník, Součet vnitřních úhlů čtyřúhelníka, Konvexní čtyřúhelník, Nekonvexní čtyřúhelník, Různoběžník, Výšky v čtyřúhelníku, Kružnice opsaná čtyřúhelníku, Kružnice vepsaná čtyřúhelníku, Čtverec, Obdélník, Rovnoběžník, Kosočtverec, Kosodélník, Lichoběžník obecný, Lichoběžník pravoúhlý, Lichoběžník rovnoramenný.

Kruh a kružnice

Kruh, Kruhová úseč, Kruhová výseč, Mezikruží, Oblouk kružnice, Obvodový úhel, Středový úhel, Thaletova věta, Kružnice, Poloměr kružnice, Průměr kružnice, Délka kružnice, Vzájemná poloha kružnice a přímky, Vzájemná poloha dvou kružnic.

Obvody a obsahy

Obvod a obsah trojúhelníka, Obvod kruhu, Obsah kruhu, Obvod lichoběžníka, Obsah lichoběžníka, Obvod čtverce, Obsah čtverce, Obvod obdélníka, Obsah obdélníka, Obvod kosodélníka, Obsah kosodélníka, Obvod kosočtverce, Obsah kosočtverce.

Povrchy a objemy těles

Povrch krychle, Objem krychle, Povrch hranolu, Objem hranolu, Povrch válce, Objem válce, Povrch koule, Objem koule, Povrch jehlanu, Objem jehlanu, Povrch komolého jehlanu, Objem komolého jehlanu, Povrch kužele, Objem kužele, Povrch komolého kužele, Objem komolého kužele, Povrch kvádru, Objem kvádru.

Kuželosečky

Typy kuželoseček, Kružnice se středem v Oxy, Středový tvar rovnice kružnice, Obecný tvar rovnice kružnice, Vzájemná poloha bodu a kružnice, Vzájemná poloha přímky a kružnice, Elipsa, Středový tvar rovnice elipsy, Rovnice elipsy se středem v Oxy, Vzájemná poloha bodu a elipsy, Obecná rovnice elipsy, Hyperbola, Asymptoty hyperboly, Obecná rovnice hyperboly, Rovnoosá hyperbola, Středový tvar rovnice hyperboly, Rovnice hyperboly se středem v Oxy, Vzájemná poloha bodu a hyperboly, Vzájemná poloha přímky a hyperboly, Parabola, Obecná rovnice paraboly, Vrcholová rovnice paraboly, Vrcholová rovnice paraboly s vrcholem v Oxy, Vzájemná poloha bodu a paraboly, Vzájemná poloha přímky a paraboly.

Funkce

Funkce, Funkce rostoucí, Funkce klesající, Funkce prostá, Funkce sudá, Funkce lichá, Funkce shora omezená, Funkce zdola omezená, Funkce omezená, Minimum funkce, Maximum funkce, Periodická funkce, Inverzní funkce, Funkce lineární, Funkce kvadratická, Mocnina funkce se sudým kladným exponentem, Mocnina funkce s lichým kladným exponentem, Mocnina funkce se sudým záporným exponentem, Mocnina funkce s lichým záporným exponentem, Lineárně lomená funkce, Exponenciální funkce, Logaritmická funkce, Nepřímá úměrnost.

Goniometrie

Orientovaný úhel, Jednotková kružnice, Funkce sinus, Funkce kosinus, Funkce tangens, Funkce kotangens, Součtové vzorce, Vztahy mezi funkcemi stejného argumentu, Vzorce dvojnásobného argumentu, Vzorce polovičního argumentu, Součty goniometrických funkcí, Rozdíly goniometrických funkcí, Vztahy mezi funkcemi doplňkových úhlů, Goniometrické rovnice.

Geometrická zobrazení v rovině

Geometrické zobrazení v rovině, Shodná zobrazení, Posunutí, Otočení, Osová souměrnost, Středová souměrnost, Podobnost, Stejnolehlost, Podobnost trojúhelníků, Věta sus o podobnosti trojúhelníků, Věta Ssu o podobnosti trojúhelníků, Věta uu o podobnosti trojúhelníků.

Přímka v analytické geometrii

Polohy přímek v rovině, Polohy přímek v prostoru, Rovnoběžné přímky v prostoru, Různoběžné přímky v prostoru, Střed úsečky v rovině, Střed úsečky v prostoru, Vzdálenost dvou bodů v rovině, Vzdálenost dvou bodů v prostoru, Vzdálenost dvou přímek v prostoru, Směrnicový tvar rovnice přímky, Parametrické vyjádření přímky v rovině, Obecná rovnice přímky, Vzdálenost bodu od přímky v rovině, Vzdálenost bodu od přímky v prostoru, Odchylka a kolmost dvou přímek, Odchylka dvou přímek v prostoru, Parametrické vyjádření přímky v prostoru.

Rovina v analytické geometrii

Určení roviny, Parametrické vyjádření roviny, Obecná rovnice roviny, Rovina procházející počátkem soustavy souřadné, Rovina rovnoběžná s osou x, Rovina rovnoběžná s osou y, Rovina rovnoběžná s osou z, Rovina rovnoběžná s rovinou xy, Rovina rovnoběžná s rovinou xz, Rovina rovnoběžná s rovinou yz, Přímka rovnoběžná s rovinou, Přímka různoběžná s rovinou, Různoběžné roviny, Rovnoběžné roviny, Vzdálenost bodu od roviny, Vzdálenost přímky od roviny, Vzdálenost dvou přímek v rovině, Vzdálenost dvou rovnoběžných rovin, Odchylka přímky od roviny, Odchylka dvou rovin.

Vektorová algebra

Vektor, Nulový vektor, Souhlasné rovnoběžné vektory, Nesouhlasné rovnoběžné vektory, Souřadnice vektoru na přímce, Souřadnice vektoru v rovině, Souřadnice vektoru v prostoru, Velikost vektoru, Součet vektorů, Opačný vektor, Rozdíl vektorů, Součin vektoru a čísla, Rovnost vektorů, Lineární kombinace vektorů, Lineárně závoslé a nezávislé vektory, Skalární součin vektorů, Úhel dvou vektorů, Kolmost vektorů, Vektorový součin, Soustava souřadnic v rovině, Soustava souřadnic v prostoru.

Posloupnosti a řady

Posloupnost, Ohraničená posloupnost, Rostoucí posloupnost, Klesající posloupnost, Konečná posloupnost, Nekonečná posloupnost, Aritmetická posloupnost, Geometrická posloupnost, Vzorce pro aritmetickou posloupnost, Vzorce pro geometrickou posloupnost, Limita posloupnosti, Početní operace s limitami, Řada, Geometrická řada.

Základy infinitezimálního počtu

Delta - okolí bodu, Spojitost funkce v bodu, Limita funkce, Pravidla pro počítání s limitami funkcí, Derivace funkce v bodu, Derivace složené funkce, Pravidla pro počítání s derivacemi, Tabulka derivací, Primitivní funkce, Neurčitý integrál funkce, Vzorce pro integraci funkcí, Věty pro výpočet integrálů, Určitý integrál, Věty pro výpočty určitého integrálu, Newtonův-Leibnitzův vzorec, Obsah křivočarého lichoběžníku, Obsah rovinného obrazce

Komplexní čísla

Algebraický tvar komplexního čísla, Goniometrický tvar komplexního čísla, Součet komplexních čísel, Rozdíl komplexních čísel, Součin komplexních čísel, Podíl komplexních čísel, Komplexně sdružené číslo, Rovnost komplexních čísel, Komplexní a imaginární jednotka, Moivreova věta, Gaussova rovina.

Kombinatorika

Variace bez opakování, Variace s opakováním, Permutace bez opakování, Permutace s opakováním, Kombinace bez opakování, Kombinace s opakováním, Binomická věta, Faktoriál, Kombinační číslo.

Pravděpodobnost a statistika

Klasická definice pravděpodobnosti, Jev jistý, Jev náhodný, Jev nemožný, Disjunktní jev, Podmíněná pravděpodobnost, Statistický soubor, Třída, Absolutní četnost. Relativní četnost, Aritmetický průměr, Vážený aritmetický průměr, Harmonický průměr, Geometrický průměr, Medián, Modus, Průměrná odchylka, Rozptyl.

Učte se 10x rychleji a 100x zajímavěji, než ostatní.

Zážitková akční metoda s neuvěřitelnými efekty. Žádné závazky. Žádná časová omezení. Žádné poplatky.
Žádné vymáhání Vašich emailů a osobních údajů. Pracuje okamžitě. Za pár sekund můžete začít!

VYZKOUŠEJTE JEŠTĚ DNES a přesvědčte se sami!

Stáhněte ZDARMA aplikaci Zappar na App store nebo na Google Play, zaměřte mobil či tablet na KÓD a spusťte.

Zjistěte okamžitě více na www.ZIVAMATEMATIKA.cz

Zhlédněte 1 MIN YOU TUBE INFO VIDEO a během chvilky budete vědět všechno.

Pokud máte již staženou aplikaci Zappar, SPUSŤTE KRUHOVÝ KÓD.

ZTRkYTU